Περισσότερα »

Περισσότερα »


  

Το Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 1184/τ. Β’) προκειμένου να εξυπηρετήσει ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διδακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες σε αντικείμενα που εντάσσονται στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής. Το εργαστήριο αντικατέστησε δύο επιστημονικά κέντρα, το Κέντρο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική.

Το Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής "Μιχάλης Κασσωτάκης" επιτελεί έργο ερευνητικό, διδακτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό. Έχει ως αντικείμενο:

  • τη μελέτη και έρευνα ζητημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, τη διαπαιδαγώγηση του σε θέματα σταδιοδρομίας και τη βελτίωση των μεθόδων που εφαρμόζονται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν αυτογνωσία και δεξιότητες λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων,
  • την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ειδικών επιστημόνων,
  • την υποστήριξη των σπουδών και της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών,
  • την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης σε φοιτητές, μαθητές και ενήλικες, και 
  • τη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς για θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την απασχόληση.

 

  •